Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia (348) > Conditions of work (4)

Original name: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným zenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim zenám, zoznam prác a pracovísk spojených so specifickým rizikom pre tehotné zeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace zeny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto zien
Name: Ordinance No. 310/2010 amending the Ordinance No. 272/2004 establishing the list of tasks and workplaces that are forbidden to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers, list of tasks and workplaces with special risks to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers and establishing some duties of employers employing these categories of women
Country: Slovakia
Subject(s): Conditions of work
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2010-06-09
Entry into force:
Published on: Zbierka zákonov, 2010-07-02, Ciaska 116, P. 2491
ISN: SVK-2010-R-87027
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=87027&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zákonov, 2010-07-02, Ciaska 116, P. 2491
Ordinance on-line in Slovak Ordinance on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (consulted on 2011-07-25)
Abstract/Citation: Incorporates into Slovak legislation the EU Directive 92/85/CEE of 19 October 1992.
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer