Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia (348) > Conditions of employment (22)

Original name: Vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov
Name: Notification No. 481/2010 of the Ministry of labour, social affairs and family, amending the the Notification No. 44/2004 executing Section 69(2) of the Act No. 5/2004 on employment services.
Country: Slovakia
Subject(s): Conditions of employment
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2010-12-08
Entry into force:
Published on: Zbierka zákonov, 2010-12-17, Ciastka 186, p. 4146
ISN: SVK-2010-R-86983
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=86983&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zákonov, 2010-12-17, Ciastka 186, p. 4146
Notification on-line in Slovak Notification on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (consulted on 2011-07-25)
Abstract/Citation: Repeals the Section 1 letter e, Section 10 letter a and amends the Section 11 letters a - g of the Notification No. 22/2004.
Basic text(s):
Amended text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer