Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Armenia >

Original name: ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 221-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԻ 3-ՐԴ ԿԵՏԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 221-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Name: Constitutional Council's Decision No. 896 of 15 June 2010 declaring void point 3 of para 2 of article 221 of the Labour Code and point 1 of para 1 of article 221 of the Civil Procedure Code of Armenia.
Country: Armenia
Subject(s): Labour codes, general labour and employment acts
Type of legislation: Miscellaneous (circular, directive, legal notice, instruction, etc.)
Adopted on: 2010-06-15
Entry into force:
ISN: ARM-2010-M-86607
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=86607&p_lang=en
Bibliography: Armenian Legal Information System ARLIS Armenian Legal Information System ARLIS Yerevan, The Republic of Armenia PDF in Armenian PDF in Armenian (consulted on 2011-05-22)
Abstract/Citation: Declares, inter alia, anti-constitutional the following phrase contained in article 221 of the Labour Code: "as well as having fastidious behaviour".
Amended text(s):
Related text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer