Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia > Occupational safety and health

Original name: Vyhláska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluzby, o zlození tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poziadavkách na ich odbornú spôsobilosť
Name: Notification No. 292/2008 of the Ministry of Health on details, extent and content of execution of occupational health services, the composition of the team of experts implementing the services and their qualification requirements.
Country: Slovakia
Subject(s): Occupational safety and health
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2008-06-23
Entry into force:
Published on: Zbierka zakonov, 2008-08-01, Ciastka 112, pp. 2338-2341
ISN: SVK-2008-R-84805
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84805&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zakonov, 2008-08-01, Ciastka 112, pp. 2338-2341
Notification on-line in Slovak Notification on-line in Slovak Elektronická zbierka zkáonov, IURA EDITION, spol. s r. o., Slovakia PDF PDF (consulted on 2010-11-22)
Abstract/Citation: Section 1: Details on extent and content of performance of occupational health services
Section 2: Details on composition of team of experts, who perform occupational health service, and on requirements for their qualifications
Section 3: Common and transitory provisions
Final provisions (Sections 4 and 5)
Repealing text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer