« back to the search result list(pl)  
KWAS FLUOROWODOROWY (70% roztwór wodny)ICSC: 1777
Kwiecień 2017
CAS #: 7664-39-3
UN #: 1790
EINECS #: 231-634-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Nudności. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry. Pęcherze. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną. Fartuch.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchym piaskiem lub suchą ziemią. Zebrać rozsypaną/rozlaną substancję do pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (kości ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS FLUOROWODOROWY (70% roztwór wodny) ICSC: 1777
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wieloma związkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco na większość metali nieszlachetnych wytworzając łatwopalne/ wybuchowe gazy (wodór - patrz: ICSC 0001). Działa niszcząco na szkło, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: HF
Masa cząsteczkowa: 20.0
Temperatura wrzenia: 66,4°C
Temperatura topnienia: - 69°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.23
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.23 (szacowana wartość)
Prężność par: patrz: Adnotacje
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.86 (at 25 °C) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki układowe i skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie może spowodować zapalenie płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować hipokalcemię. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Fluorek może gromadzić się w zębach, stawach i kościach, co może to spowodować zaplamienie szkliwa zębów oraz deformację stawów i kości (fluoroza). 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as F):.
TLV-TWA1 0.5 ppm; TLV-STEL1 2 ppm.
(skin); DSB.
MAK: (w przeliczeniu na F): 0.83 mg/m3, 1 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m3 jako TWA; 2.5 mg/m3 jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
UN number for hydrogen fluoride as a gas is 1052, hazard class 8, subsidiary hazard 6.1, packing group 1.
The partial vapour pressure is 20 kPa at 25 °C. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018