« back to the search result list(pl)  
KWAS ARSENOWY(V) (80% w wodzie)ICSC: 1625
Hemihydrat kwasu arsenowego (V)
Roztwór kwasu ortoarsenowego (V)
Kwiecień 2017
CAS #: 7778-39-4
UN #: 1553
EINECS #: 231-901-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH         W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Dalej patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Metaliczny smak w ustach. Ból gardła. Silne pragnienie. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Skurcze mięśni. Drgawki. Zwiększenie rytmu serca. Zapaść lub wstrząs. Paraliż.  Myć ręce przed jedzeniem. Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, metalami, silnymi reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z aluminium, z miedzi, z żelaza lubz cynku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS ARSENOWY(V) (80% w wodzie) ICSC: 1625
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
COLOURLESS-TO-PALE-GREEN-VISCOUS CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Substancja jest średnio mocnym kwasem. Działa niszcząco na metale.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego i wybuchowego arsanu (patrz: ICSC 0222). 

Wzór chemiczny: H3AsO4
Masa cząsteczkowa: 141.9
Temperatura wrzenia: 120°C (wartość obliczona)
Temperatura topnienia: -30°C (calculated)
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: bardzo dobra
Względna gęstość (woda = 1): 1.9 (calculated)
Prężność par, kPa at 15°C: 1.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew, układ sercowo-naczyniowy, przewód pokarmowy, wątrobę i układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na obwodowy układ nerwowy, skórę i układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może być przyczyną polineuropatii i zmian skórnych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as As): 0.01 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
W zależności od wielkości narażenia wskazane jest przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
The symptoms of acute poisoning do not become manifest until hours.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Another CAS number used is 1327-52-2. Arsenic acid hemihydrate has CAS number 7774-41-6. Arsenic acid (hemihydrate) is a colourless to white hygroscopic solid. It decomposes at 160°C (loss of water); melting point 35°C; relative density 2-2.5; very soluble in water. UN number 1554. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: A, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018