« back to the search result list(pl)  
ETER MONOETYLOWY GLIKOLU PROPYLENOWEGOICSC: 1573
1-Etoksy-2-propanolPaździernik 2004
CAS #: 1569-02-4
UN #: 1993
EINECS #: 216-374-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 40°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 40°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
ETER MONOETYLOWY GLIKOLU PROPYLENOWEGO ICSC: 1573
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O ŁAGODNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C5H12O2 / CH3CH2OCH2CHOHCH3
Masa cząsteczkowa: 104.2
Temperatura wrzenia: 133°C
Temperatura topnienia: -100°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.896
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 36.6
Prężność par, kPa at 25°C: 1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Temperatura zapłonu: 40°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 255°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-12
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.3
Szybkość parowania (n-octan butylu = 1): 0.54
Lepkość: 2.32 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: 86 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
MAK value applies for the sum of the concentrations of propylene glycol monoethyl ether and 2-propylene glycol-1-ethyl ether acetate in air.
See ICSC 1574. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
R: 10-67; S: (2)-24 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018