« back to the search result list(pl)  
2,4-DIMETYLOANILINAICSC: 1562
2,4-Ksylidyna
2,4-Dimetylobenzenoamina
1-Amino-2,4-dimetylobenzen
4-Amino-1,3-dimetylobenzen
4-Amino-m-ksylen
4-Amino-1,3-ksylen
Styczeń 2008
CAS #: 95-68-1
UN #: 1711
EINECS #: 202-440-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 90°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 90°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Patrz: Spożycie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zasinienie ust, paznokci i skóry. Zawroty głowy. Uczucie senności. Ból głowy. Nudności. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie oczu.
Może powodować senność i zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie krwi.
Może powodować uszkodzenie krwi, wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, podchlorynami, halogenami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2,4-DIMETYLOANILINA ICSC: 1562
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA, JASNOŻÓŁTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CZERWONAWA DO BRĄZOWEJ POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z podchlorynami.(,) Co powoduje wytwarzanie wybuchowej chloroaminy. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi oraz halogenami.(,) Działa niszcząco na tworzywo sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
Masa cząsteczkowa: 121.2
Temperatura wrzenia: 214°C
Temperatura topnienia: -16°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 11
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.19
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 90°C
Temperatura samozapłonu: 520°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-7.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.68  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach droga oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować tworzenie methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. Substancja może działać na nerki i wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
W zależności od wielkości narażenia wskazane jest przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
TLV only established for mixed isomers, see ICSC 0600.
See ICSCs 0451, 0600, 1519, 1686 and 1687. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018