switch back to current layout »
IMAZALIL
ICSC: 1303
Listopad 1998
CAS #: 35554-44-0 RTECS #: NI4776000
EC #: 613-042-00-5
EINECS #: 252-615-0
    Wzór chemiczny: C14H14Cl2N2O
Masa cząsteczkowa: 297.2

RODZAJE ZAGROŻENIA
/ NARAŻENIE
ZAGROŻENIA OSTRE / OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC / ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  NIE używać otwartego ognia.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla. 
WYBUCH      
 
NARAŻENIE      
Wdychanie     Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW
OPAKOWANIE & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.  Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 20/22-41-50/53; S: (2)-26-39-60-61 
Klasyfikacja UN / ADR
 
Klasyfikacja GHS
 

REAGOWANIE KRYZYSOWE BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE
  Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

WAŻNE INFORMACJE
Postać fizyczna; Wygląd
KRYSTALICZNA MASA (ZESTALONY OLEJ) O BARWIE JASNOŻÓŁTA DO BRĄZOWEJ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas destylacji lub podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu i chlorku. 

Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych i uszkodzenia tkanek. 


WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
Temperatura wrzenia: 319-347°C (szacowana wartość)
Temperatura topnienia: 50°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.14
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Temperatura zapłonu: 192°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.56  
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
 

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
WHO ILO EC Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the European Commission
© IPCS 2004-2012
LEGAL NOTICE Neither the EC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the EC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.