« back to the search result list(pl)  
AKRYLAN HEKSYLUICSC: 1288
Ester heksylowy kwasu akrylowego
Ester heksylowy kwasu 2-propenowego
2-Propenian heksylu
Marzec 2009
CAS #: 2499-95-8
UN #: 3082
EINECS #: 219-698-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 68°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 68°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zapewnić odpoczynek. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Ciecz palna
Działa drażniąco na skórę
Działa drażniąco na oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Patrz: Adnotacje. W chłodnym miejscu (<25°C). Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
AKRYLAN HEKSYLU ICSC: 1288
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary nie są inhibitowane i mogą polimeryzować w otworach wentylacyjnych lub przerywaczach płomienia, powodując ich zablokowanie. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie gryzących dymów (kwasu akrylowego, akroleiny). 

Wzór chemiczny: C9H16O2 / CH2CHCOO(CH2)5CH3
Masa cząsteczkowa: 156.3
Temperatura wrzenia: 188°C
Temperatura topnienia: -45°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.04 (bardzo słaba)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.4
Temperatura zapłonu: 68°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Skin cross-sensitization with other acrylates is possible.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na toksyczność substancji; skonsultuj się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 36/37/38-43-51/53; S: (2)-24-26-37-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018