« back to the search result list(pl)  
DIKETENICSC: 1280
But-3-en-3-olid
3-Buteno-beta-lakton
4-Metyleno-2-oksetanon
Keten acetylu
Marzec 1998
CAS #: 674-82-8
UN #: 2521
EINECS #: 211-617-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 33°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, zasadami lub wodą.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 33°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć ditlenek węgla, suchy piasek. NIE stosować wodnych środków gaśniczych. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z kwasami, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (< 10°C). W suchym miejscu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Przewozić tylko w postaci stabilizowanej. 
DIKETEN ICSC: 1280
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja powoli polimeryzuje. Substancja gwałtownie polimeryzuje w wyniku ogrzewania lub pod wpływem kwasów i zasad. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) 

Wzór chemiczny: C4H4O2
Masa cząsteczkowa: 84.1
Temperatura wrzenia: 127°C
Temperatura topnienia: -7°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.09
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 33°C
Temperatura samozapłonu: 275°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-11.7 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryby. 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osobę upoważnioną przez niego.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Vinylaceto-beta-lactone is also used as a synonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 10-20; S: (2)-3; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018