« back to the search result list(pl)  
SREBROICSC: 0810
ArgentiumWrzesień 1997
CAS #: 7440-22-4
EINECS #: 231-131-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Substancja palna w postaci sproszkowanej.           

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z amoniakiem, mocnymi roztworami nadtlenku wodoru oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
SREBRO ICSC: 0810
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY METAL CIEMNIEJE POD WPŁYWEM OZONU, SIARKOWODORU I/LUB SIARKI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Mieszaniny z acetylenem są wrażliwe na wstrząsy. (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. W kontakcie z mocnym roztworem nadtlenku wodoru powoduje gwałtowny rozkład do gazowego tlenu. W kontakcie z amoniakiem może spowodować tworzenie związków, które są wybuchowe w stanie suchym. 

Wzór chemiczny: Ag
Masa atomowa: 107.9
Temperatura wrzenia: 2212°C
Temperatura topnienia: 962°C
Względna gęstość (woda = 1): 10.5
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wdychanie dużych ilości par metalicznego srebra może powodować uszkodzenie płuc, w tym obrzęk płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może powodować szaro-niebieskie przebarwienia oczu, nosa, gardła i skóry (srebrzyca). 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018