« back to the search result list(pl)  
ALKOHOL FURFURYLOWYICSC: 0794
2-Furanokarbinol
2-Hydroksymetylofuran
2-Furanometanol
2-Furylometanol
Czerwiec 2012
CAS #: 98-00-0
UN #: 2874
EINECS #: 202-626-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 75°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 75°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Łzawienie oczu. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból głowy. Nudności. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na oczy
Może powodować uszkodzenie płuc i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ALKOHOL FURFURYLOWY ICSC: 0794
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CZERWONA DO BRĄZOWEJ POD WPŁYWEM ŚWIATŁA POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C5H6O2
Masa cząsteczkowa: 98.1
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura topnienia: -31°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.13
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 53
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 75°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 390°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-16.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.28
Lepkość: 4.09 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na płuca i nerki.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 20/21-23-36/37-40-48/20; S: (1/2)-36/37-45-63 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018