« back to the search result list(pl)  
DIMETYLOFENOL (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 0601
Ksylenol (mieszanina izomerów)
Hydroksydimetylobenzen
Luty 2000
CAS #: 1300-71-6
UN #: 2261
EINECS #: 215-089-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Uczucie pieczenia. Zaczerwienienie. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Zawroty głowy. Ból głowy. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Zapewnić odpoczynek. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, zasadami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
DIMETYLOFENOL (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 0601
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA DO ŻÓŁTEJ CIECZ LUB KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, zasadami oraz utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C8H10O / (CH3)2C6H3OH
Masa cząsteczkowa: 122.2
Temperatura wrzenia: 203-225°C
Temperatura topnienia: 25-75°C
Gęstość : 1.02-1.13 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 4-8
Prężność par, Pa w temp.?°C: 0.5-37
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.2
Temperatura zapłonu: 61-95°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 599°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.23/2.36  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Żrąca po spożyciu. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
Health effects may be similar to those of phenol and related compounds.
See ICSC 0070.
The recommendations on this Card also apply to 3,4-xylenol (CAS 95-65-8), 2,5-xylenol (CAS 95-87-4), 2,4-xylenol (CAS 105-67-9), 2,3-xylenol (CAS 526-75-0), and 2,6-xylenol (CAS 576-26-1). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018