« back to the search result list(pl)  
N,N-DIMETYLO-p-TOLUIDYNAICSC: 0456
N,N-Dimetylotoluidyna
N,N,4-Trimetylobenzenoamina
N,N,4-Trimetyloanilina
Lipiec 1997
CAS #: 99-97-8
UN #: 2810
EINECS #: 202-805-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 83°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 83°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Dezorientacja. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
N,N-DIMETYLO-p-TOLUIDYNA ICSC: 0456
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTO-BRĄZOWAWA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalania substancji powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C9H13N / CH3C6H4N(CH3)2
Masa cząsteczkowa: 135.2
Temperatura wrzenia: 215°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 83°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.61  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na czerwone ciałka krwi.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
W zależności od wielkości narażenia wskazane jest przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.  

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23/24/25-33-52/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018