« back to the search result list(pl)  
ETER BIS(2-CHLOROETYLOWY)ICSC: 0417
Eter dichloroetylowy
Eter 2,2'-dichloroetylowy
1,1'-Oksybis(2-chloro)etan
Eter sym-dichloroetylowy
Dwuchlorek glikolu dietylenowego
Kwiecień 2000
CAS #: 111-44-4
UN #: 1916
EINECS #: 203-870-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 55°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 55°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Nudności. Wymioty. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Uczucie pieczenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
ETER BIS(2-CHLOROETYLOWY) ICSC: 0417
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki w kontakcie z powietrzem i światłem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasem chlorosulfonowym oraz oleum.(,) 

Wzór chemiczny: C4H8Cl2O / (ClCH2CH2)2O
Masa cząsteczkowa: 143.02
Temperatura wrzenia: 178°C
Temperatura topnienia: -50°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.22
Prężność par, kPa at 25°C: 0.206
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.9
Temperatura zapłonu: 55°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 369°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.7-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.29  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 10 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 59 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: I(1); wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna jest zatem niezbędna.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osobę upoważnioną przez niego.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 10-26/27/28-40; S: (1/2)-7/9-27-28-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018