« back to the search result list(pl)  
TLENEK ARSENU(V)ICSC: 0377
Pięciotlenek arsenu
Bezwodnik kwasu arsenowego
Bezwodnik arsenowy
Pentatlenek diarsenu
Kwiecień 2013
CAS #: 1303-28-2
UN #: 1559
EINECS #: 215-116-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Ból w klatce piersiowej. Patrz: Adnotacje. Patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Wymioty. Ból brzucha. Biegunka. Silne pragnienie. Skurcze mięśni. Zapaść lub wstrząs. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (szpiku kostnego, krwi, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, wątroby i nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TLENEK ARSENU(V) ICSC: 0377
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY HIGROSKOPIJNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych dymów (arszeniku - patrz: ICSC 0378), I i tlenu. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z pięciofluorkiem bromu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z czynnikami redukujacymi.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego gazu (arsanu - patrz: ICSC 0222). Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody lub wilgoci.(,) 

Wzór chemiczny: As2O5
Masa cząsteczkowa: 229.8
Rozkłada się w temp.315
Gęstość : 4.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 65.8 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej aerozole działają drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Substancja może szkodliwie działać na krew, układ sercowo-naczyniowy, wątrobę i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na skórę (nadmierne rogowacenie), układ sercowo-naczyniowy, szpik kostny (zmiany krwiotwórcze), ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy, nerki i wątrobę.(,) Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.01 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy ostrego zatrucia pojawiają się dopiero 0,5 do kilku godzin.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
The recommendations on this Card also apply to inorganic pentavalent arsenic compounds (arsenates). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018