« back to the search result list(pl)  
MIEDŹICSC: 0240
Listopad 2016
CAS #: 7440-50-8
UN #: 3089
EINECS #: 231-159-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych. Woda może być nieskuteczna.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Substancja stała łatwopalna
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
MIEDŹ ICSC: 0240
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. STAJE SIĘ ZIELONA POD WPŁYWEM WILGOTNEGO POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Mieszaniny z związkami acetylenowymi, tlenkiem etylenu i azydkami są wrażliwe na wstrząsy. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, takimi jak chlorany, bromiany i jodany.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: Cu
Masa atomowa: 63.5
Temperatura wrzenia: 2595°C
Temperatura topnienia: 1083°C
Względna gęstość (woda = 1): 8.9
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.57 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wdychanie dymów może spowodować gorączkę metaliczną. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Spożycie substancji może mieć wpływ na wątrobę. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (fume, as Cu): 0.2 mg/m3, jako TWA.
TLV: (dust and mists, as Cu): 1 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja respirabilna): 0.01 mg/m3; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym. 

ADNOTACJE
Objawy gorączki metalicznej pojawiają się dopiero po upływie kilku godzin.
UN 3089 refers to METAL POWDERS, FLAMMABLE, (n.o.s.) 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018