« back to the search result list(pl)  
TLENEK CYNKUICSC: 0208
Biel cynkowa
Monotlenek cynku
Kwiecień 2017
CAS #: 1314-13-2
UN #: 3077
EINECS #: 215-222-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.      NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 NIE WDYCHAĆ DYMÓW.  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Dymy: Metaliczny smak. Ból głowy. Gorączka. Ucisk w klatce piersiowej. Skrócony oddech (zadyszka). Osłabienie. Ból mięśni. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku trudności w oddychaniu i/lub gorączki zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Nie oczekuje się objawów ostrych.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku złego samopoczucia. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

enviro;aqua
UWAGA
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TLENEK CYNKU ICSC: 0208
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z proszkiem aluminiowym, sproszkowanym magnezem oraz chlorowaną gumą (podczas ogrzewania).(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: ZnO
Masa cząsteczkowa: 81.4
Temperatura topnienia: 1975°C
Gęstość : 5.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie dymów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. Dymy działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie dymów może spowodować gorączkę metaliczną. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko , zwłaszcza w przypadku oparów/ dymów. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 10 mg/m3.
MAK: (as Zn, frakcja respirabilna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4); (as Zn, frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy gorączki metalicznej pojawiają się dopiero po upływie kilku godzin. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: N; R: 50/53; S: 60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018