« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAKLÓRETILÉNICSC: 0076 (2013 április)
1,1,2,2-Tetraklóretilén
Perklóretilén
Tetraklóretén
CAS #: 127-18-4
ENSZ #: 1897
EINECS #: 204-825-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik fémekkel. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel vagy finomra darabolt fémekkel.  NE érintkezzen fémekkel! Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Álmosság. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Égő érzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Aspirációs veszély! Lásd Belégzés. Szívritmus zavar. Légzésbénulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék és teljes védőruházat. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Bőrirritáló hatású
Feltételezhetően rákot okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve fémektől, gyújtóforrásoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Szárazon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
TETRAKLÓRETILÉN ICSC: 0076
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró sósav, foszgén és klór füstöket képez. Lebomlik lassan nedvességgel érintkezve. Ezzel triklór-ecetsavat és sósavat képez. Hevesen reagál finom eloszlású fémekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C2Cl4 / Cl2C=CCl2
Molekulatömeg: 165.8
Forráspont: 121° C
Olvadáspont: -22° C
Sűrűség (20° C-on): 1.62 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.015
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.09
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.4
Öngyulladási hőmérséklet: > 650° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és a központi idegrendszerre. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 69 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 138 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 275 mg/m³, 40 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 289).
ÁK: 138 mg/m³, CK: 275 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-028-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H351 H411; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 40-51/53; S: (2)-23-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019