« Takaisin hakulomakkeelle  
ORTO-FTALALDEHYDIICSC: 1784 (Heinäkuu 2020)
1,2-Bentseenidikarboksaldehydi
Ftaldialdehydi
OPA
Bentseeni-1,2-dikarbaldehydi
CAS #: 643-79-8
YK #: 2923
EC Numero: 211-402-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, vaahtoa, vettä.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi erikoisvälineillä (ks. Huomautukset) tai lakaise varovasti suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Erillään hapettimista, amiineista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
ORTO-FTALALDEHYDI ICSC: 1784
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien, amiinien ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H4(CHO)2 / C8H6O2
Molekyylimassa: 134.1
Kiehumislämpötila: ks. Huomautukset
Sulamislämpötila: 55.8 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.13 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3.8 (liukeneva)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduspiste: 132 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.99 (30°C) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kosketuksissa silmien ja ihon kanssa. Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä tai pölyä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 μg/100 cm2 (pinnan raja-arvo); (höyry): 0.1 ppb (kattoarvo); (ks. Huomautukset); (iho); (DSEN) (RSEN) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Kiehumispiste 83°C (0.1kPa) 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi