« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAFLUORIETYLEENIICSC: 1779 (Marraskuu 2019)
TFE
Jäähdytyskaasu R1114
1,1,2,2-Tetrafluorieteeni
Perfluorietyleeni
Perfluorieteeni
Tetrafluorieteeni
Etyleenitetrafluoridi
CAS #: 116-14-3
YK #: 1081
EC Numero: 204-126-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Pullo voi revehtä palon kuumuudesta. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa ilman kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  EI saa joutua kosketuksiin ilman kanssa. Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Evakuoi alue, sammuta palo vain räjähdykseltä suojatusta paikasta. Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Näköhäiriöt. Tukehtuminen. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta.  PALELTUMA: huuhdo runsaalla vedellä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje venttiili, jos mahdollista. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Saattaa vahingoittaa munuaisia, maksaa ja verta hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. 
PAKKAUS
Kuljeta vain stabiloituna. 
TETRAFLUORIETYLEENI ICSC: 1779
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen fluorivetyä (ks. ICSC 0283). Aine voi spontaanisti polymeroitua tietyissä olosuhteissa. Ks. Huomautukset. Reagoi kiivaasti alumiinin, halogeenien ja hapettavien aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2F4
Molekyylimassa: 100.0
Kiehumislämpötila: -75.9°C
Sulamislämpötila: -131.2 °C
Tiheys (-76 °C:ssa): 1.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 159 (erittäin vähän liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2947
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Itsesyttymislämpötila: 188°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 10.5 - 59 (laskettu)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.21 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Tukehtuminen. Ks. Huomautukset. Neste voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa vakavan tukehtumisvaaran suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja veressä. Tämä voi johtaa elinten toimintavajeeseen. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 8.2 mg/m3, 2 ppm, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Jos ainetta ei stabilisoida se voi polymeroitua spontaanisti joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa sekä kasvavan lämpötilan ja / tai paineen vaikutuksesta. Ota yhteyttä tavaran toimittajaan. 

LISÄTIETOJA
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi