« Takaisin hakulomakkeelle  
FLUORIVETYHAPPO (70% VESILIUOS)ICSC: 1777 (Huhtikuu 2017)
CAS #: 7664-39-3
YK #: 1790
EC Numero: 231-634-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat. Rakkulat. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus. Suojakangas.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Peitä valunut aine kuivalla hiekalla tai kuivalla maalla. Kokoa vuotanut aine astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
Haitallista joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa luita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FLUORIVETYHAPPO (70% VESILIUOS) ICSC: 1777
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. Reagoi kiivaasti monien yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää yleisimpiä metalleja muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää lasia, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: HF
Molekyylimassa: 20.0
Kiehumislämpötila: 66,4°C
Sulamislämpötila: - 69 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.23
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.23 (arvioitu)
Höyrynpaine: ks. Huomautukset
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.86 (25°C) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia systeemisiä vaikutuksia ja paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa veren alhaisen kalsiumpitoisuuden. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Fluori voi kertyä hampaisiin, niveliin ja luihin. Tämä voi aiheuttaa hammaskiilteen värjäymiä tai jopa nivel- ja luustovaivoja (fluoroosi). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (F): 0.5 ppm TWA; 2 ppm STEL; (iho); BEI.
MAK: (F): 0.83 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m3 TWA; 2.5 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
YK-numero kaasumaiselle vetyfluoridille on 1052, vaaraluokka 8, toissijainen vaaraluokka 6.1, pakkausryhmä I.
Osittainen höyrynpaine on 20 kPa 25 °C:ssa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1.8 ppm; 1.5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 ppm; 2.5 mg/m³ (15 min) (iho).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi