« Takaisin hakulomakkeelle  
2,3,3,3-TETRAFLUORIPROPEENIICSC: 1776 (Huhtikuu 2014)
2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni
HFO-1234yf
R1234YF
CAS #: 754-12-1
YK #: 3161
EC Numero: 468-710-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Pullo voi revehtä palon kuumuudesta.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena hiilidioksidia, kuivaa jauhetta.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai naamiomallisia suojalaseja.  PALELTUMA: huuhdo runsaalla vedellä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Sulje kaasun vuotokohta, jos mahdollista. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gas
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
2,3,3,3-TETRAFLUORIPROPEENI ICSC: 1776
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fluorivetyä. 

Molekyylikaava: C2H2F4 / CH2CFCF3
Molekyylimassa: 114.0
Kiehumislämpötila: -29.4°C
Tiheys (neste): 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 24 °C:ssa: 0.2 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 21.1 °C:ssa: 600
Itsesyttymislämpötila: 405°C
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6.2 - 12.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Tukehtuminen. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 950 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi