« Takaisin hakulomakkeelle  
KALIUMSINKKIKROMAATTIHYDROKSIDIICSC: 1775 (Huhtikuu 2014)
Sinkkikaliumkromaatti
C.I. Pigmentti keltainen 36:1
CAS #: 11103-86-9
EC Numero: 234-329-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Käytä paikallispoistoa ja hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa vahingoittaa ylähengitysteitä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
KALIUMSINKKIKROMAATTIHYDROKSIDI ICSC: 1775
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VIHREÄ-KELTAINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan yli 500 °C:ssa . 

Molekyylikaava: Cr2HO9Zn2K
Molekyylimassa: 418.9
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at 500 °C:ssa
Tiheys: 3.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 0.5 - 1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa nenän haavautumisen. Tämä voi johtaa nenän väliseinän puhkeamiseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Cr(VI), hengittyvä jae): 0.0002 mg/m3, TWA; 0.0005 mg/m3 STEL; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); (iho); (SEN).
EU-OEL: (Cr): 0.005 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset).
MAK: herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 1; herkistää ihoa (SH); sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Raja-arvoa EU-OEL 0,010 mg/m³ sovelletaan 17. tammikuuta.2025 asti. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan mainittuna aikana kuitenkin raja-arvoa 0,025 mg/m³. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,005 mg/m³ (8 h).
Sitova raja-arvo (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,01 mg/m³ (8 h) voimassa 17.1.2025 asti, jonka jälkeen sovelletaan sitovaa raja-arvoa 0,005 mg/m³. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan 17.1.2025 asti raja-arvoa 0,025 mg/m³.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Virtsan kromi 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,006 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-22-43-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi