« Takaisin hakulomakkeelle  
2,2-DIMETYYLIPROPAANIICSC: 1773 (Huhtikuu 2014)
Tetrametyylimetaani
tert-Pentaani
Neopentaani
1,1,1-Trimetyylietaani
CAS #: 463-82-1
YK #: 2044
EC Numero: 207-343-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
2,2-DIMETYYLIPROPAANI ICSC: 1773
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H12
Molekyylimassa: 72.2
Kiehumislämpötila: 9.5°C
Sulamislämpötila: -16.6 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 0.61 g/cm³
Leimahduspiste: <-7 °C
Itsesyttymislämpötila: 450°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3 - 7.5
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 146
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.11  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurien kaasupitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumisen. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan, erityisesti suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm TWA.
MAK: 3000 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 3000 mg/m3, 1000 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (pentaani): 500 ppm; 1500 mg/m³ (8 h).
HTP (pentaani): 630 ppm; 1900 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, N; R: 12-51/53; S: (2)-9-16-33-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi