« Takaisin hakulomakkeelle  
5-ETYYLI-2-METYYLIPYRIDIINIICSC: 1772 (Kesäkuu 2015)
5-Etyyli-2-pikoliini
2-Metyyli-5-etyylipyridiini
MEP
CAS #: 104-90-5
YK #: 2300
EC Numero: 203-250-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 68°C:en lämpötilassa. Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta.  Käytä yli 68°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne rintaluun takana. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Palava neste
Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
5-ETYYLI-2-METYYLIPYRIDIINI ICSC: 1772
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä huuruja, sisältäen typen oksideja ja hiilimonoksidia. Reagoi voimakkaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia ja kupariseoksia. 

Molekyylikaava: C8H11N
Molekyylimassa: 121.18
Kiehumislämpötila: 178.3°C
Sulamislämpötila: -70 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 0.92 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 12 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.191
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 68 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 504°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-6.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.39  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle ja silmille. Aine voi ärsyttää hengitysteitä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1190 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 520 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2680 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 81,1 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 20/21/22-43-34; S: 26-28-36/37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi