« Takaisin hakulomakkeelle  
TERBUFOSSIICSC: 1768 (Kesäkuu 2015)
S-[[(1,1-dimetyylietyyli)tio]imetyyli]O,O-dietyylifosforiditioaatti
S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti
CAS #: 13071-79-9
YK #: 2783
EC Numero: 235-963-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä: kaikki sammutusaineet sallittuja.   

 EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! NOUDATA VAROVAISUUTTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Vältä aerosolin hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Ks. Nieleminen.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Sumentunut näkö. Päänsärky. Huimaus. Lihaskouristukset. Heikkous. Oksentelu. Ripuli. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Saattaa vahingoittaa hermostoa
Saattaa vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja hapettavista aineista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TERBUFOSSI ICSC: 1768
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa erittäin syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja (fosfiini ks. ICSC 0694). Reagoi hapettavien aineiden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. 

Molekyylikaava: C9H21O2PS3
Molekyylimassa: 288.5
Sulamislämpötila: -29.2 °C
Kiehumislämpötila: 68.9°C
Leimahduspiste: 87.8 °C
Liukoisuus veteen, mg/l25: 5.07 (erittäin huono)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.04
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 25 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.48  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä nieltynä, hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasin inhibitio. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostolle. Tämä voi johtaa keskushermoston häiriöihin. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1,5 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 0,8 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1,2-6,1 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,0008-0,0018 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi