« Takaisin hakulomakkeelle  
METIOKARBIICSC: 1766 (Kesäkuu 2012)
Merkaptodimetuuri
4-Metyylitio-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti
3,5-Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti
Fenoli, 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)metyylikarbamaatti
CAS #: 2032-65-7
YK #: 2757 (karbamaattiyhdiste, torjunta-aine)
EC Numero: 217-991-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Silmäterän supistuminen. Kyynelvuoto.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Voimakas syljeneritys. Sumentunut näkö. Hikoilu. Päänsärky. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Saattaa vahingoittaa hermostoa
Saattaa vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
METIOKARBI ICSC: 1766
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ TAI HIUTALEITA, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Palaessa muodostuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä huuruja ja kaasuja sisältäen rikin oksideja, kuten rikkidioksidia (ks. ICSC 0074). 

Molekyylikaava: C11H15NO2S
Molekyylimassa: 225.3
Sulamislämpötila: 119 °C
Liukoisuus veteen, mg/l: 27
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.000015
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.08  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasin inhibitio. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren asetyylikoliiniesteraasi. Altistumisen aikana otettuja näytteitä verrataan ennen altistumisjakson alkamista saatuun lähtöarvoon. Altistuminen on syytä keskeyttää, jos aktiivisuus on laskenut 30 %:a lähtöarvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 9,0-135 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 350-400 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 433-1208 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,11 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,007 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 25-50/53; S: (1/2)-22-37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi