« Takaisin hakulomakkeelle  
1-DODEKANOLIICSC: 1765 (Lokakuu 2013)
Dodekyylialkoholi
1-Hydroksidodekaani
Lauryylialkoholi
CAS #: 112-53-8
YK #: 3077
EC Numero: 203-982-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä vettä, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, alkoholia kestävää vaahtoa.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Rauhoittaminen.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos nesteenä: kokoa vuotava neste astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
1-DODEKANOLI ICSC: 1765
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettavien materiaalien ja happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C12H26O / CH3(CH2)10CH2OH
Molekyylimassa: 186.4
Sulamislämpötila: 24 °C
Kiehumislämpötila 101.3kPa:ssa: 250°C
Tiheys (24 °C:ssa): 0.83 g/cm³
Höyrynpaine, Pa 24 °C:ssa: 1.3
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 0.004 (erittäin huono)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.4
Leimahduspiste: 121 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 250 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.5 - 4.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Viskositeetti: 21.7 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille ja mahdollisesti hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >12800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta marsulla: >8300 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >1050 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,0 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi