« Takaisin hakulomakkeelle  
SYFLUTRIINIICSC: 1764 (Kesäkuu 2012)
alfa-Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
beta-syflutriini
Syklopropaanikarboksyylihappo, 3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dimetyyli-, syano(4-fluori-3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
CAS #: 68359-37-5
YK #: 3349
EC Numero: 269-855-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Ks. Kemialliset vaarat Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Vältä hienojakoisen pölyn hengittämistä. Käytä paikallispoistoa ja hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Pistelevä tunne.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kyynelvuoto.  Käytä kasvojensuojainta tai naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne suussa. Voimakas syljeneritys. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Jos kiinteänä: lakaise vuotanut aine suljettaviin astioihin. Jos nesteenä: kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin niin pitkälle kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
Vahingoittaa hermostoa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja vahvoista emäksistä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
SYFLUTRIINI ICSC: 1764
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEITA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kuumentuessaan. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, kloorivetyä, syaanivetyä, fluorivetyä ja hiilimonoksidia. 

Molekyylikaava: C22H18Cl2FNO3
Molekyylimassa: 434.29
Sulamislämpötila: 60 °C
Liukoisuus veteen, mg/l20: 0.003
Tiheys (20 °C:ssa): 1.27 g/cm³
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.9
Höyrynpaine: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kun aine on pääasiassa nesteenä, YK-numero on 3352 (torjunta-aine, Pyretroidi, nestemäinen, myrkyllinen), 6.1, Pakkausryhmä II.
Syflutriinin tekninen laatu koostuu optisten isomeerien seoksesta. Toksikologiset ominaisuudet voivat vaihdella.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 16-1189 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 490-575 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,3 µg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,06 µg/l.  EU-luokitus
R: 23-28-50/53; S: (1/2)-36/37/39-45-60-61; Varoitusmerkki: T+, N 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi