« Takaisin hakulomakkeelle  
p-TOLUEENISULFONYYLIKLORIDIICSC: 1762 (Toukokuu 2010)
Tosyylikloridi
4-Tolueenisulfonyylikloridi
4-Metyylibentseenisulfonyylikloridi
CAS #: 98-59-9
EC Numero: 202-684-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä. EI vaahtoa.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
p-TOLUEENISULFONYYLIKLORIDI ICSC: 1762
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikin oksideja ja kloorivetyä. Reagoi veden ja kostean ilman kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä (ks. ICSC 0163). 

Molekyylikaava: C7H7ClO2S
Molekyylimassa: 190.6
Sulamislämpötila: 69-71 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.16
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.6
Leimahduspiste: 128 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 492°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden ja vaahdon kanssa. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 55 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 70 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi