« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-DIKLOORI-2-BUTEENIICSC: 1761 (Toukokuu 2010)
2-Buteeni,1,3-dikloori-
1,3-Diklooributyleeni
1,3-DCB
CAS #: 926-57-8
YK #: 1993
EC Numero: 213-138-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 27°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 27°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä sumusuihkua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Yskä. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxic
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ilmanvaihto lattiatasosta. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
1,3-DIKLOORI-2-BUTEENI ICSC: 1761
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C4H6Cl2
Molekyylimassa: 125.0
Kiehumislämpötila: 126°C
Sulamislämpötila: -75 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 1.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.07
Leimahduspiste: 27 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.84  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää hengityselimille ja silmille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on syövyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0995. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: yhdistelmämateriaali polyetyleeni/etyleenivinyyliakoholi/polyetyleeni (PE/EVAL/PE).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300-414 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2,8 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 6,4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 11 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi