« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAETYLEENIGLYKOLIBUTYYLIEETTERIICSC: 1750 (Marraskuu 2009)
3,6,9,12-Tetraoksaheksadekan-1-oli
Butoksitetraetyleeniglykoli
CAS #: 1559-34-8
EC Numero: 216-322-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
TETRAETYLEENIGLYKOLIBUTYYLIEETTERI ICSC: 1750
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H26O5
Molekyylimassa: 250.3
Kiehumislämpötila: 304°C
Sulamislämpötila: -33 °C
Tiheys: 1.0 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.01
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 166 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.26
Viskositeetti: 13.9 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >4000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi