« Takaisin hakulomakkeelle  
2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLIICSC: 1746 (Marraskuu 2009)
2-Metyyli-3-butyyn-2-oli
Etynyylidimetyylikarbinoli
CAS #: 115-19-5
YK #: 1987
EC Numero: 204-070-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähdysvaara kosketuksessa kuparin kanssa.  Jos jauheena: EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä hiilidioksidia, vaahtoa, kuivaa jauhetta. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Huimaus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja kuparista. Viileä. 
PAKKAUS
 
2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLI ICSC: 1746
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Reagoi kuparin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti happojen kanssa. Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C5H8O/(CH3)2C(OH)CCH
Molekyylimassa: 84.1
Kiehumislämpötila: 104-105°C
Sulamislämpötila: 2.6 °C
Tiheys (kaasu): 0.9 kg/m³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.04
Leimahduspiste: 20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 350°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.318  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1300-2600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >20 mg/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi