« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-DIMETYYIUREAICSC: 1745 (Marraskuu 2009)
N,N'-Dimetyyliurea
sym-Dimetyyliurea
CAS #: 96-31-1
EC Numero: 202-498-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, vesisumua.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
1,3-DIMETYYIUREA ICSC: 1745
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: (CH3NH)2CO/C3H8N20
Molekyylimassa: 88.1
Kiehumislämpötila: 268-270°C
Sulamislämpötila: 102-107 °C
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 21.5 °C:ssa: 76.5 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.042
Leimahduspiste: 154 °C
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi