« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMPERKARBONAATTIICSC: 1744 (Maaliskuu 2009)
Natriumkarbonaattiperoksihydraatti
CAS #: 15630-89-4
YK #: 3378
EC Numero: 239-707-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä: runsaasti vettä, vesisumua  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin, muovisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleexcl mark;warn
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Viileä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
NATRIUMPERKARBONAATTI ICSC: 1744
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi metallien ja niiden suolojen, orgaanisten happojen ja pelkistävien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: 2Na2CO3.3H2O2
Molekyylimassa: 314.1
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at >50 °C:ssa
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 14 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: (merkityksetön) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Yli 50 °C:ssa aine hajoaa kiihtyvällä vauhdilla muodostaen lämpöä, happea ja höyryä. Katso myös ICSC 1135 Natriumkarbonaatti ja ICSC 0164 Vetyperoksidi. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi