« Takaisin hakulomakkeelle  
ISO-OKTYYLIAKRYLAATTIICSC: 1743 (Maaliskuu 2009)
2-Propeenihappo, iso-oktyyliesteri
Acryylihappo, iso-oktyyliesteri
CAS #: 29590-42-9
YK #: 3082
EC Numero: 249-707-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 91°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 91°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Oksentelu. Aspiraatiovaara!  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Palava neste
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Varastoi vain stabiloituna. Ks. Huomautukset. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
ISO-OKTYYLIAKRYLAATTI ICSC: 1743
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa kitkeriä huuruja (akryylihappoa, akroleiinia). 

Molekyylikaava: C11H20O2
Molekyylimassa: 184.3
Kiehumislämpötila: 196.8°C
Tiheys: 0.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 23 °C:ssa: 0.001 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 133.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 91 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.93
Viskositeetti: 2 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Voi aiheuttaa herkistymistä muille akrylaateille.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,67 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,4 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 36/37/38-50/53; S: (2)-26-28-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi