« Takaisin hakulomakkeelle  
HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI, ISOMEERITICSC: 1742 (Maaliskuu 2009)
Propyleeniglykolimonoakrylaatti
CAS #: 25584-83-2
YK #: 2810
EC Numero: 247-118-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 97°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 97°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Varastoi vain stabiloituna. Ks. Huomautukset. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI, ISOMEERIT ICSC: 1742
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan ja valon ja peroksidien vaikutuksesta. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen akroleiinia. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja peroksidien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C6H10O3
Molekyylimassa: 130.1
Kiehumislämpötila: 205.7°C
Sulamislämpötila: -23.4 °C
Tiheys: 1.05 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 30.7 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 97 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.35
Viskositeetti: 8.2 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle ja silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Ihon on mahdollista ristiherkistyä muille akrylaateille.
Kaupallinen hydroksipropyyliakrylaatti sisältää keskimäärin 75-80 % 2-hydroksipropyyliakrylaattia ja 20-25 % 1-metyyli-2-hydroksietyyliakrylaattia. Suljetun tuotteen isomeerien yhteispitoisuus on vähintään 97 %.
Ks. ICSC 0899.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Fenolisten inhibiittorien vaikutus riippuu hapesta. Käytä varastoinnissa mieluummin ilmaa kuin inerttiä kaasua. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 820 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 306 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3,1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 24 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-34-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Huomautus: C, D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi