« Takaisin hakulomakkeelle  
epsilon-KAPROLAKTONIICSC: 1741 (Marraskuu 2009)
Heksan-6-olidi
1,6-Heksanolidi
CAS #: 502-44-3
EC Numero: 207-938-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: sangalliset suojalasit. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja vahvoista hapettimista. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
epsilon-KAPROLAKTONI ICSC: 1741
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen emästen, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H10O2
Molekyylimassa: 114.2
Kiehumislämpötila: 237°C
Sulamislämpötila: -1.5 °C
Tiheys: 1.07 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 127 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 204°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.68  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4290 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 6400 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi