« Takaisin hakulomakkeelle  
VANILLIINIICSC: 1740 (Marraskuu 2009)
4-Hydroksi-3-metoksibentsaldehydi
2-Metoksi-4-formyylifenoli
CAS #: 121-33-5
EC Numero: 204-465-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja halogeeneistä. 
PAKKAUS
 
VANILLIINI ICSC: 1740
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-KELTAINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti halogeenien, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H8O3
Molekyylimassa: 152.14
Kiehumislämpötila: 285°C
Sulamislämpötila: 81-83 °C
Tiheys: 1.06 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 1.0
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduspiste: 153 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: >400°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3500 - 4000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 57 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi