« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIFUMARAATTIICSC: 1732 (Kesäkuu 2012)
Dimetyyli-(E)-buteenidionaatti
trans-1,2-Etyleenidikarboksyylihappodimetyyliesteri
CAS #: 624-49-7
EC Numero: 210-849-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kasvojen punoitus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Haitallista joutuessaan iholle
Voi olla haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Säilytä pimeässä. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIMETYYLIFUMARAATTI ICSC: 1732
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja pitkittyneessä kontaktissa ilman ja valon kanssa. 

Molekyylikaava: C6H8O4
Molekyylimassa: 144.13
Kiehumislämpötila: 193°C
Tiheys: 1.37 g/cm³
Sulamislämpötila: 104 °C
Höyrynpaine: merkityksetön
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5
Liukoisuus veteen, g/l: 1.6 (huono)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.74 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Yli 0.1% dimetyylifumaraattia sisältävien tuotteiden myynti EU-alueella on kielletty. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2240 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1250 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi