« Takaisin hakulomakkeelle  
KALIUMMETYLAATTIICSC: 1731 (Huhtikuu 2009)
Metanoli, kaliumsuola
Kaliummetanolaatti
Metoksikalium
Kaliummetoksidi
CAS #: 865-33-8
YK #: 3206
EC Numero: 212-736-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden, kosteuden tai metallien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    EI vettä. EI vettä sisältäviä aineita. Käytä kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa ja hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorr
VAARA
Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa on korroosion kestävä betonilattia. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KALIUMMETYLAATTI ICSC: 1731
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-KELTAINEN HYGROSKOOPPINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää metanolia ja syövyttävää kaliumhydroksidia. Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa kostean ilman kanssa . Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Aine on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: CH3OK
Molekyylimassa: 70.1
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at >50 °C:ssa
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: (merkityksetön)
Leimahduspiste: 11 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: >50°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.74  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Kaliummetylaatti on erittäin reaktiivista kiinteänä aineena. Sitä käsitelläänkin yleensä liuoksena. Kiinteä aine on myös erittäin hygroskooppista ja hajoaa nopeasti. Se pysyy stabiilina ainoastaan, kun ilma ja kosteus on poistettu.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi