« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIETYYLIFOSFAATTIICSC: 1730 (Huhtikuu 2009)
Etyylifosfaatti
Fosforihappo, trietyyliesteri
Trietoksifosfiinioksidi
TEP
CAS #: 78-40-0
YK #: 3278
EC Numero: 201-114-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Huimaus. Uneliaisuus. Heikkous. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
TRIETYYLIFOSFAATTI ICSC: 1730
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa lämpöä. 

Molekyylikaava: C6H15O4P / (C2H5)3PO4
Molekyylimassa: 182.2
Kiehumislämpötila: 215°C
Sulamislämpötila: -57 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.07
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 20
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 116 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 452°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1131-1600 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >8817 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22; S: (2)-25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi