« Takaisin hakulomakkeelle  
SITRAALIICSC: 1725 (Marraskuu 2008)
2,6-Oktadienaali,3,7-dimetyyli-
3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienaali
Lemonaali
CAS #: 5392-40-5
EC Numero: 226-394-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 82°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 82°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
SITRAALI ICSC: 1725
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Aine voi polymeroitua kuumentuessaan. 

Molekyylikaava: C10H16O
Molekyylimassa: 152.2
Kiehumislämpötila: 226-228°C
Sulamislämpötila: <-10 °C
Tiheys: 0.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.059 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 100 °C:ssa: <130
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3
Leimahduspiste: 82 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 225°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.3 - 9.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.76  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Sitraali on kahden geometrisen isomeerin seos, geraniaali (E-konfiguraatio, n. 55-70%) ja neraali (Z-konfiguraatio, 35-45%).  

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4960 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4,1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 7 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 38-43; S: (2)-24/25-37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi