« Takaisin hakulomakkeelle  
2-HYDROKSIETYYLIMETAKRYLAATTIICSC: 1724 (Marraskuu 2008)
Etyleeniglykolimonometakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-metyyli-,2-hydroksietyyliesteri
HEMA
CAS #: 868-77-9
EC Numero: 212-782-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 97°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 97°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Aspiraatiovaara!  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Säilytä pimeässä. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
2-HYDROKSIETYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1724
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kuumentuessaan, kosketuksessa peroksidien kanssa ja valon vaikutuksesta. Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Tämä muodostaa kitkerää savua. Aine voi spontaanisti polymeroitua jos se ei ole stabiloitu. 

Molekyylikaava: C6H10O3
Molekyylimassa: 130.1
Kiehumislämpötila: 250°C (laskettu)
Ks. Huomautukset.
Sulamislämpötila: <-60 °C
Tiheys: 1.07 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 17
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Leimahduspiste: 97 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.42
Viskositeetti: 8.4 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötilaa ei voi määrittää kokeellisesti 1013 hPa paineessa (normaali ilmanpaine), koska aine polymeroituu lämmitettäessä. Muita kiehumislämpötiloja: 67 °C (4.6 hPa).
Metyyliakrylaatit stabiloidaan yleensä lisäämällä fenolia sisältävää inhibiittoria kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Voi aiheuttaa herkistymistä muille akrylaateille. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: >4000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-26-28; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi