« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-PENTADIEENIICSC: 1722 (Marraskuu 2008)
Penta-1,3-dieeni
1-Metyylibutadieeni
Piperyleeni
CAS #: 504-60-9
YK #: 3295
EC Numero: 207-995-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Aspiraatiovaara!  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Voi olla haitallista nieltynä tai hengitettynä
Vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Paloturvallinen tila. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
1,3-PENTADIEENI ICSC: 1722
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Voi muodostaa peroksideja, jotka voivat käynnistää polymerisaatioreaktion. 

Molekyylikaava: CH2(CH)3CH3
Molekyylimassa: 68.1
Kiehumislämpötila: 42°C
Sulamislämpötila: -87 °C
Tiheys: 0.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.069 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 53.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.35
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.7
Leimahduspiste: -28 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.0 - 8.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.5 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille ja iholle. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kaupallinen 1,3-pentadieeni seos: 80% trans-isomeeriä (CAS 2004-70-8) ja 20% cis-isomeeriä (CAS 1574-41-0). CAS 504-60-9 on määrittelemättömälle isomeeriseokselle.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >17.8 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi