« Takaisin hakulomakkeelle  
IMIDATSOLIICSC: 1721 (Marraskuu 2008)
1,3-Diatsa-2,4-syklopentadieeni
1,3-Diatsoli
Glyoksaliini
Miatsoli
CAS #: 288-32-4
YK #: 3263
EC Numero: 206-019-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta. Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Väliaikainen näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
IMIDATSOLI ICSC: 1721
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C3H4N2
Molekyylimassa: 68.1
Kiehumislämpötila: 268°C
Sulamislämpötila: 89 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.03
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 63.3 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.35
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 145 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.02
Viskositeetti: 2.617 mm²/s 100 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 960 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi