« Takaisin hakulomakkeelle  
p-FENETIDIINIICSC: 1720 (Marraskuu 2008)
4-Etoksianiliini
Etyyli-p-aminofenoli
4-Etoksibentseeniamiini
4-Amino-1-etoksibentseeni
CAS #: 156-43-4
YK #: 2311
EC Numero: 205-855-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa verta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
p-FENETIDIINI ICSC: 1720
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. MUUTTUU TUMMANPUNAISEKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H11NO
Molekyylimassa: 137.2
Kiehumislämpötila: 253-255°C
Sulamislämpötila: 2.4 °C
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 2 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 50 °C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 120 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 425°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 540 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21/22-36-43-68; S: (2)-36/37-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi