« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAETYLEENIPENTAMIINIICSC: 1718 (Marraskuu 2008)
3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini
1,11-Diamino-3,6,9-triatsaundekaani
Tetreeni
TEPA
CAS #: 112-57-2
YK #: 2320
EC Numero: 203-986-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, runsaasti vettä, vaahtoa.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Ks. Huomautukset. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxicenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Voi olla haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapoista, vahvoista hapettimista, klooratuista hiilivedyistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TETRAETYLEENIPENTAMIINI ICSC: 1718
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN HYGROSKOOPPINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen ammoniakkia ja typen oksideja. Aine on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi hapettimien ja kloorattujen hiilivetyjen kanssa. 

Molekyylikaava: C8H23N5 / (NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH
Molekyylimassa: 189.3
Kiehumislämpötila: 320 - 340°C
Sulamislämpötila: -46 - -30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.99
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 163 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 321°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.1 - 15
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.16 (laskettu)
Viskositeetti: 96.9 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Sumun hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3250 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 660-1260 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 21/22-34-43-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi